महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

सूचना फलक

Title Date Link
MPSC राज्यसेवा व गट ब व क प्रशिक्षणाकरीता संस्था निवडणेकरीता पुन्हा लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत new
29-12-2023
महाज्योती त्यांच्या विविध समस्या मांडता याव्यात तसेच त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करता यावे याकरिता सुविधा उपलब्ध करून देणेबाबत new
29-12-2023
List of candidates those who have not given medium preference for UPSC training 2023-24 new
28-12-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट "ब" व "क" २०२३-२४ प्रशिक्षण तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) प्रशिक्षण २०२३-२४ करिता प्रतिक्षा यादी new
28-12-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधीछात्रवृत्ति 2021 व 22 च्या विद्यार्थ्यांकरीता माहे जुलै 2023 ते डिसेंबर 2023 या सहामाही कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्याकरिता सूचना new
28-12-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधीछात्रवृत्ति 2021 व 22 करिता यूजीसी नियमानुसार सुधारित दराने पीएचडी करिता पात्र असलेल्या उमेदवारांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत परिपत्रकnew
28-12-2023
2nd Extended List of Selected Candidates for UPSC English 2023-24 (Sriram IAS Delhi)new
26-12-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) 2023-24 व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ (MPSC Group B & C) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाअंतर्गत निवड यादीमधून दुबार म्हणून वगळलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना. new
22-12-2023
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 अंतर्गत प्रतिक्षायादीकरिता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाचे माध्यम निवडण्याकरिता लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत. new
21-12-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 अंतर्गत प्रतिक्षायादीकरिता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण संस्था निवडण्याकरिता लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत. new
21-12-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ (MPSC Group ‘B’ & ‘C’) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 अंतर्गत प्रतिक्षायादीकरिता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण संस्था निवडण्याकरिता लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत new
21-12-2023
पीएचडी आधिछात्रवृत्ती करिता परीक्षा देणाऱ्या दीव्यांग उमेदवारांकरिता Undertaking नमुना new
20-12-2023
पीएचडी अधिछाञवृत्ती करिता परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थांना सूचित करण्यात येते की, आपल्या बैठक क्रमांकानुसार Admit Card डाऊनलोड करावे new
20-12-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०२३ करिता दि २४.१२.२०२३ च्या परीक्षेबाबत new
20-12-2023
Extended List of Selected Candidates for UPSC English 2023-24 (Sriram IAS Delhi) new
20-12-2023
MPSC ASO/PSI/STI २०२३ मुख्य परीक्षेच्या अर्थसहाय्य करीता पात्र व अपात्र असलेल्या विद्यार्थांची यादी new
15-12-2023
पीएचडी अधिछात्रवृत्ती करिता होणारी दि.१७.१२.२०२३ रोजी होणारी संयुक्त CET दि. २४.१२.२०२३ रोजी होण्याबाबत new
14-12-2023

महत्त्वाची सूचना

नुकतीच महाज्योतीने यूपीएससी प्रशिक्षणाकरिता संस्था निहाय निवड यादी जाहीर केलेली आहे. या यादीच्या अनुषंगाने काही तक्रारी असल्यास किंवा योग्य गुण असूनही संस्था मिळाली नसल्यास याबाबतच्या तक्रारी करण्याकरिता विद्यार्थ्यांना आज रात्री अकरा वाजेपर्यंतचा वेळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या तक्रारी सोबतच्या नमुन्यामध्ये महाज्योतीच्या ईमेलवर पाठवाव्यात. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. सर्व तक्रारींचे निराकरण करूनच महाज्योती द्वारा अंतिम यादी निश्चित केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी याबाबत निशंक राहावे.

महाज्योती नागपूर

 

तक्रार नमुना

Name of the student-
Registered mobile number -
Exam name-
Registration ID-
Roll number as given in result sheet-

आपली निवड झाली नसल्यास खालील प्रमाणे माहिती पाठवावी

१) आपण प्रशिक्षण संस्थेची निवड केली होती काय?

२) उमेदवाराचा जात प्रवर्ग

३)आपण कोणत्या संस्थेची निवड केली होती?


४)त्या संस्थे करिता अथवा माध्यमातून आपल्या प्रवर्गाचे कट ऑफ मार्क्स(पुरुष उमेदवार असल्यास निवड झालेल्या शेवटच्या पुरुष उमेदवाराचे गुण नमूद करावेत.)

५) आपल्याला प्राप्त झालेले गुण.

new
14-12-2023
UPSC २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता सुधारित निवड यादी new
14-12-2023
UPSC निकालाबाबत सूचना new
13-12-2023
Application Invited For Financial Assistance to Those Who Have Qualified For UPSC Interview -2023 (Civil Services) new
13-12-2023
महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या MPSC व्यक्तीमत्व चाचणी अर्थ सहाय्य योजनेकरीता पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी new
13-12-2023
UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरीता प्रशिक्षण केंद्राची निवड करण्याकरीता मुदतवाढ (2023-24) new
09-12-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन (MJPRF) वर्ष २०२३ करिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा घेण्याबाबत परिपत्रक new
08-12-2023
UPSC दिल्ली व पुणे येथील अनुक्रमे इंग्रजी व मराठी माध्यमाकरिता प्रसिध्द केलेली निवड यादी रद्द करून परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. new
06-12-2023
MPSC (राज्यसेवा) व MPSC (संयुक्त गट ब व क) प्रशिक्षणासाठी रूजु होण्याकरीता मुदतवाढ new
06-12-2023
MPSC Maharashtra Gazetted Combined Civil Services Exam २०२३ मुख्य परीक्षेच्या अर्थसहाय्य योजनेकरीता पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादीnew
05-12-2023
निवड यादीत नाव न आल्याने तक्रार नोंदवणेबाबत new
05-12-2023
MPSC 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता new
04-12-2023
MPSC Group B & C 2023 -24 Group परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता new
04-12-2023
महाज्योती कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाबाबत विद्यार्थ्यांच्या येणाऱ्या तक्रारीचे निवारण करणेबाबात new
01-12-2023
एम.पी.एस.सी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 करिता उमेदवारांची प्रारूप निवड यादी new
27-11-2023
MPSC, UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 करीता वर्गवारी नमूद करणे करीता सूचना new
25-11-2023
MPSC, UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 करीता अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सुधारित परिपत्र व सूचना new
25-11-2023
एमपीएससी परीक्षा (संयुक्त गट ब व क) पूर्व प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची प्रारूप निवड यादी new
25-11-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन (MJPRF) वर्ष २०२३ करिता हार्ड कॉपी अर्ज सादर केलेल्या परंतु Fellowship ID Generate न झालेल्या उमेदवारांना त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत सूचना new
23-11-2023
MPSC, MPSC Group B & C, UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 पात्र ठरलेल्या अनाथ व दिव्याग विद्यार्थ्यांकरिता सूचना new
23-11-2023
SIAC कडून प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी महाज्योतीच्या प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याबाबत सुधारित सूचना new
23-11-2023
महाज्योतीमार्फत विविध प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांच्या निवडीबाबत परिपत्रक new
22-11-2023
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी परिपत्रक new
22-11-2023
दि.25/10/2023 व 26/10/2023 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षा पुर्व प्रशिक्षणाच्या प्रवेशाकरीता घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचा प्रारुप निकाल new
20-11-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023 करिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांना त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत सूचना new
17-11-2023
Result of Examination conducted on 27th Oct and 28th OCT 2023 for MPSC GROUP B & C Training new
17-11-2023
Result of Examination conducted on 29th Oct and 4th Nov 2023 for UPSC Training by Mahajyoti new
16-11-2023
MPSC (State Services) Training 2023 प्रशिक्षण चाळणी परीक्षेचा सुधारित निकाल लवकरच प्रसारित करण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांकरिता सूचना
नॉर्मलायझेशन केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे मार्क हे परीक्षेच्या एकूण गुणांपेक्षा अधिक दिसत आहेत. केलेली प्रक्रिया ही बरोबरच आहे असे परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेने स्पष्टीकरण सादर केले आहे.
तथापि याबाबत कोणतीही शंका राहू नये म्हणून वेबसाईटवरून गुणपत्रिका हटविण्यात आलेली आहे. तज्ञांकडून नॉर्मलायझेशन फॉर्मुला बरोबर असल्याची खात्री करून घेऊन पुन:श्च निकाल प्रसिद्ध करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांनी याबाबत कोणतीही शंका मनात बाळगू नये.
new
11-11-2023
JEE/NEET/MHT-CET २०२५ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थांची तिसरी यादी new
10-11-2023
MBA-CAT/CMAT-CET व UGC-NET/SET-2023 रुजू झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता बँक खाते आधार लिंक करणेबाबत सूचना new
10-11-2023
दिनांक 04/11/2023 रोजी युपीएससी प्रशिक्षण चाळणी परीक्षेची उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांचे काही आक्षेप प्राप्त झाले होते. विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त आक्षेपांवर चाळणी परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीद्वारा घेण्यात आलेले निर्णय यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. new
10-11-2023
दिनांक 04/11/2023 रोजी एमपीएससी प्रशिक्षण चाळणी परीक्षेची उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांचे काही आक्षेप प्राप्त झाले होते. विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त अक्षेपावर घेण्यात आलेले निर्णय यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. new
07-11-2023
UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 या योजनेकरिता दि. 29 ऑक्टोबर व 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका. new
06-11-2023
MPSC गट ब व क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 या योजनेकरिता दि. 27 व 28 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे सुधारित उत्तर पत्रिका. new
06-11-2023
MPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 या योजनेकरिता दि. २५ व २६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे सुधारीत उत्तर पत्रिका - 02new
04-11-2023
MPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 या योजनेकरिता दि. २५ व २६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे सुधारीत उत्तर पत्रिका new
04-11-2023
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट 'ब' (PSI, ASO, STI) मुख्य परीक्षा -2023 साठी अर्थ सहाय्य योजना new
02-11-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा मुख्य परीक्षा -2022 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी व्यक्तिमत्व चाचणी/ मुलाखतीकरीता (Interview)अर्थसहाय्य करिता सुधारित परिपत्रक new
02-11-2023
दिनांक 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर शासकीय परीक्षा असल्याने परीक्षेच्या दिनांकात बदल करण्याकरिता नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना. new
01-11-2023
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 उत्तीर्ण झालेल्या व आर्थिक सहाय्य करिता पात्र व अपात्र असलेल्या विध्यार्थांची यादी new
01-11-2023
MPSC Group B & C परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण या योजनेकरिता झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका new
30-10-2023
JEE/NEET/MHT-CET पूर्व प्रशिक्षण 2025 (Online) new
28-10-2023
MBA-CAT/CMAT-2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रतिक्षा यादी new
27-10-2023
UGC-NET/SET-2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रतिक्षा यादी new
27-10-2023
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर शासकीय परीक्षा असल्याने परीक्षेच्या दिनांकात बदल करून हव्या असलेल्या उमेदवारांकरीता सूचना. new
27-10-2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा मुख्य परीक्षा -2022 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी व्यक्तिमत्व चाचणी/ मुलाखतीकरीता (Interview)अर्थसहाय्य योजना new
27-10-2023
दि. 27/10/2023 रोजी नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर शासकीय परीक्षा असल्याने दि.28/10/2023 रोजी महाज्योतीच्या परीक्षा घेण्याकरिता ऑनलाईन प्रक्रिया केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना new
26-10-2023
महाज्योती परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत व हॉल तिकीट बाबत विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना new
25-10-2023
दिनांक 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी महाज्योतीमार्फत होणाऱ्या छाननी परीक्षेकरिता येणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना new
23-10-2023
दिनांक 25,26,27,28 व 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणाऱ्या महाज्योतीमार्फत होणाऱ्या छाननी परीक्षेकरिता येणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना new
23-10-2023
दिनांक २५ ऑक्टोबर व २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी होणाऱ्या महाज्योतीमार्फत होणाऱ्या छाननी परीक्षाकरिता येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना new
23-10-2023
MHT-CET/JEE/NEET - 2025 पुर्व प्रशिक्षणाकरीता नोंदणी अर्ज/ अर्ज सुधारणाnew
20-10-2023
MBA CAT/CMAT 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षण केंद्रास रूजू होण्याकरिता new
18-10-2023
Admit Card Download Link for selection exam UPSC, MPSC and MPSC Group B & C new
17-10-2023
Practice mock test for selection exam UPSC, MPSC and MPSC Group B & C new
17-10-2023
UGC-NET/SET-2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता new
17-10-2023
महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या MBA CAT/CMAT-CET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण- 2023 योजनेतंर्गत घेण्यात आलेल्या दि.01/10/2023 रोजीच्या चाळणी परीक्षेचा निकाल new
16-10-2023
चाळणी परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक (UPSC, MPSC, MPSC G B And C) new
12-10-2023
महाज्योती मार्फत घेण्यात आलेल्या UGC-NET/CSIR-NET/MH-SET-2023 या योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचा (Enterance Exam) निकाल व तात्पुरती निवड यादी new
12-10-2023
IBPS-PO,LIC-AAO 2023 पूर्व प्रशिक्षण करिता निवड परीक्षेसाठी सूचना new
12-10-2023
IBPS-PO LIC/AAO पात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत new
12-10-2023
Rewised answer key for MBA CAT/CMAT 2023 विद्यार्थांना काही आक्षेप असल्यास दिनांक 12/10/2023 रोजी रात्री 12 वाजे पर्यंत या कार्यालयास mahajyotimpsc2021@gmail.com/mahajyotingp@gmail.com या ईमेल वर कळवावे new
12-10-2023
MPSC Maharashtra Gazetted Combined Civil Services Exam (Maharashtra State Services, Maharashtra Civil Engineering Services, Maharashtra Electrical Engineering Services, Inspector Legal Metrology, Food & Drugs Administration Services) Mains Exam 2023 Sponsorship Program new
09-10-2023
Rewised answer key for UGC NET/SET 2023 Exam new
09-10-2023
Rewised answer key for UGC NET/SET 2023 Exam
विद्यार्थांना काही आक्षेप असल्यास दिनांक 08/10/2023 रोजी पर्यंत या कार्यालयास mahajyotimpsc2021@gmail.com/mahajyotingp@gmail.com या ईमेल वर कळवावे
new
07-10-2023
Rewised answer key for MBA CAT/CMAT 2023 Exam
विद्यार्थांना काही आक्षेप असल्यास दिनांक 08/10/2023 रोजी पर्यंत या कार्यालयास mahajyotimpsc2021@gmail.com/mahajyotingp@gmail.com या ईमेल वर कळवावे
new
07-10-2023
JEE/NEET/MHT-CET २०२५ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थांची दुसरी यादी new
05-10-2023
IBPS-PO LIC/AAO पात्र व अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत new
04-10-2023
एमबीए पूर्व प्रशिक्षण या योजनेकरीता दि. 01.10.2023 रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका , वेळ - 7.30 PM new
01-10-2023
यूजीसी नेट सेट पूर्व प्रशिक्षण या योजनेकरीता दि. 01.10.2023 रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका , वेळ - 7.30 PM new
01-10-2023
MBA-CAT/CAT व UGC NET/ SET या परीक्षा करिता परिपत्रक new
30-09-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती - २०२३ करिता प्रवेश पात्रता परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबत new
27-09-2023
मिलिटरी भरती सूचना पत्र - विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक करणेबाबत new
27-09-2023
Admit Card Download Link for selection exam MBA-CET/CMAT & UGC NET/CSIR-NET/MH-SET new
23-09-2023
Practice mock test for selection exam MBA-CET/CMAT & UGC NET/CSIR-NET/MH-SETnew
22-09-2023
पोलीस भरती चाळणी परीक्षा सूचना new
21-09-2023
JEE/NEET/MHT-CET -2025 त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी परिपत्रक new
21-09-2023
चाळणी परीक्षेकरिता पात्र विद्यार्थ्यांसाठी सूचना new
21-09-2023
पोलिस भरती 2023 परीक्षेसाठी सूचना व पात्र विद्यार्थ्यांची यादी new
21-09-2023
परीक्षा वेळापत्रक(MPSC, MPSC Group B & C, UPSC) new
20-09-2023
मिलीटरी भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात रुजू होण्याकरीता new
14-09-2023
परीक्षा वेळापत्रक new
12-09-2023
Application Invited For Financial Assistance to Those Who Have Qualified For MPSC Mains 2023 new
11-09-2023
MBA Cet 2023 पूर्व प्रशिक्षण करिता निवड परिक्षेसाठी सूचना new
07-09-2023
पोलीस भरती २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र व विद्यार्थांची यादी new
07-09-2023
मिलीटरी भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात रुजू होण्याकरीता new
06-09-2023
यु.पी.एस.सी २०२३ करिता दिल्ली येथे परीक्षा केंद्र निवड करणेबाबत new
01-09-2023
मातोश्री मुलींचे शासकीय वसतिगृह नाशिक येथील विद्यार्थिनींच्या प्रवेशासाठी अर्ज
29-08-2023
मिलीटरी भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता विद्यार्थांची सुधारित यादी
22-08-2023
Application for IBPS PO, LIC AAO Pre Exam Training 2023-24
21-08-2023
UGC-NET/CSIR-NET/MH-SET 2023 पूर्व प्रशिक्षण करिता निवड परीक्षेसाठी सूचना
18-08-2023
MBA CET 2023 पूर्व प्रशिक्षण करिता निवड परीक्षेसाठी सूचना
18-08-2023
MHT-CET/JEE / NEET - 2025 परिक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता मुदतवाढची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणेबाबत
12-08-2023
MBA-CAT/CMAT-CET 2023 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी.
11-08-2023
UGC-NET/CSIR-NET/MH-SET 2023 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी.
11-08-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती - २०२३ करिता प्रवेश पात्रता परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबत
11-08-2023
महाज्योती मार्फत घेण्यात आलेल्या मिलीटरी भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षेचा (Entrance Exam) निकाल व तात्पुरती निवड यादी. (Result & Provisional Selection list)
10-08-2023
JEE/NEET/MHT-CET -2025 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड यादी
10-08-2023
महाज्योती संस्थेद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या विविध पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांचा जिल्हा निवड करणेबाबत
07-08-2023
महाज्योतीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदलाबाबत
03-08-2023
सन २०२१ व सन २०२२ या वर्षात महात्मा ज्योतिबा फुले अधिछात्रवृत्ती योजनेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी जानेवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ सूचना
29-07-2023
पोलीस भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण July 2023
27-07-2023
M.P.S.C. प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या पात्र विद्यार्थांसाठी सराव परिक्षेकरीता (MOCK TEST) link
26-07-2023
MPSC 2023 Pre Examination Coaching's Hall Ticket Download Link
25-07-2023
एम.पी.एस.सी गट ब व गट क-२०२३ प्रशिक्षण करिता परीक्षेसाठी सूचना
22-07-2023
UPSC प्रशिक्षणाकरीता दि. 16/07/2023 रोजी प्रवेश परीक्षेची उत्तर पत्रिकेवर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे आक्षेप असल्यास सूचना
20-07-2023
List of Selected Student For Financial Assistance to Those Who Have Qualified For UPSC Mains -2023 (Civil Services)
19-07-2023
UPSC प्रशिक्षण अंतर्गत घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका ( Ans Key )
18-07-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023 करीत सुधारणा करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्या बाबत
17-07-2023
मिलिटरी भरती पूर्व प्रशिक्षण अंतर्गत घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका ( Ans Key )
12-07-2023
यु.पी.एस.सी.प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या पात्र विद्यार्थांसाठी सराव परिक्षेकरीता (MOCK TEST) link
12-07-2023
यु.पी.एस.सी. प्रशिक्षणासाठी निवड परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक
11-07-2023
मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या पात्र विद्यार्थांसाठी सराव परिक्षेकरीता (MOCK TEST) link
06-07-2023
एम.पी.एस.सी. (राज्यसेवा) - 2023 पूर्व प्रशिक्षण करिता निवड परीक्षेसाठी सूचना
04-07-2023
MHT-CET/JEE/NEET 2022 व 2023 या प्रशिक्षणातंर्गत ऑनलाईन प्रशिक्षणाकरीता देण्यात आलेल्या टॅबमधील MDM Software (Administrative Password) काढून घेण्याबाबत
03-07-2023
एम.पी.एस.सी राज्यसेवा- 2023 पुर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
03-07-2023
MHT-CET/JEE/NEET 2022 व 2023 या प्रशिक्षणातंर्गत ऑनलाईन प्रशिक्षणाकरीता देण्यात आलेल्या टॅबमधील MDM Software (Administrative Password) काढून घेण्याबाबत
30-06-2023
UPSC प्रशिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेकरीता दिल्ली येथे परीक्षा केंद्र हवे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुचना
30-06-2023
यु.पी.एस.सी. - 2023 पूर्व प्रशिक्षण करीत निवड परीक्षेसाठी सूचना
30-06-2023
मिलिटरी भरती प्रशिक्षणासाठी निवड परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक
30-06-2023
यु.पी.एस.सी 2023 पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
29-06-2023
मिलिटरी भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी निवड परीक्षेसाठी सूचना
29-06-2023
मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.
28-06-2023
महाज्योती मार्फत JEE/NEET/MHT-CET प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
28-06-2023
सन २०२१ व सन २०२२ या वर्षात महात्मा ज्योतिबा फुले अधिछात्रवृत्ती योजनेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी जानेवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना
27-06-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023 योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व अर्ज करण्याबाबत माहिती
24-06-2023
परीक्षा वेळापत्रक
23-06-2023
Application Invited For Financial Assistance to Those Who Have Qualified For UPSC Mains -2023 (Civil Services)
16-06-2023
APPLICATION FORM FOR MPSC Group B & C TRAINING 2023-24 (Beed, Nanded & Yavatmal District)
15-06-2023
UPSC (English medium) Training, UPSC (Marathi medium), MPSC Training, MPSC Group B & C, Military training व MBA-CET/CAT Training यांच्या सुधारित मंजूर विद्यार्थी संख्या व कालावधी करिता सुधारित परिपत्रक
12-06-2023
विविध प्रशिक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याकरिता दिनांक 13/06/2023 पर्यंत मुद्दत वाढ देण्यात येत आहे.
10-06-2023
Military Bharti - 2023 या परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी केलेल्या अर्जात त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी
09-06-2023
MPSC - 2023 या परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी केलेल्या अर्जात त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी
09-06-2023
Application for UGC NET / CSIR-NET / MH-SET- 2023-24 Training
08-06-2023
MHT-CET/JEE/NEET 2025 Training Document Update Link
07-06-2023
UPSC - 2023 या परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी केलेल्या अर्जात त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी.
07-06-2023
IBPS- PO / LIC AAO परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती तिसरी प्रतिक्षा यादी
26-05-2023
पोलिस भरती परीक्षा पुर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती तिसरी प्रतिक्षा यादी
26-05-2023
पोलिस भरती परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती दुसरी प्रतिक्षा यादी
03-05-2023
IBPS- PO / LIC AAO परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती दुसरी प्रतिक्षा यादी
03-05-2023
Application For Military Bharti Training 2023-24
02-05-2023
IBPS- PO / LIC-AAO परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता-तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
17-04-2023
पोलिस भरती परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
17-04-2023
Application for MBA-CAT/CMAT-CET - 2023-24
15-04-2023
Application for MPSC (Group B & C) Examination - 2023-24 Training
15-04-2023
Application for UPSC (Marathi Medium) Training - 2023-24
23-03-2023
Application for UPSC (English Medium) Training - 2023-24
23-03-2023
Application for MPSC Training - 2023-24
23-03-2023
Provisionally Selected Candidates For PRE-IBPS-PO, LIC-AAO TRAINING 2023 (AS PER CATEGORY)
21-03-2023
Provisionally Selected Candidates For Police Bharti Training 2023 (AS PER CATEGORY)
21-03-2023
RESULT OF ENTRANCE TEST CONDUCTED FOR PRE-IBPS-PO, LIC-AAO TRAINING 2023 (AS PER MERIT)
20-03-2023
RESULT OF ENTRANCE TEST CONDUCTED FOR POLICE BHARTI TRAINING 2023 (AS PER MERIT)
20-03-2023
Application for MHT-CET/JEE/NEET - 2025 Training
09-03-2023
मातोश्री मुलींचे शासकीय वसतिगृह नाशिक येथील विद्यार्थिनींच्या प्रवेशासाठी अर्ज
08-03-2023
पोलिस भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण व IBPS PO, LIC AAO परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना
02-03-2023
Download Admit Card for Pre-Police Training Programme 2023
27-02-2023
Download Admit Card for Pre-IBPS-PO, LIC-AAO Training Programme 2023
27-02-2023
जूनियर रिसर्च शिप ते सीनियर रिसर्च शिप करिता अपग्रेशन सर्टिफिकेट सादर करणे बाबत
22-02-2023
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती – 2021 चे विद्यार्थी व अधिछात्रवृत्ती - 2022 करिता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अहवाल महाज्योती कार्यालयात स्वतः किंवा रजिस्टर अथवा स्पीड पोस्टाने जमा करण्याकरिता व MIS वर उपलोड करण्याकरिता दि. 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे.
14-02-2023
Waiting List of Remaining 48 Provisionally Selected Candidates for MPSC Training Program 2022-23
07-02-2023
एम.फील ते पीएच.डी रुजू अहवाल कागदपत्रे पाठविण्याबाबत
01-02-2023
अधिछात्रवृत्ती मध्ये निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांकरिता अहवाल नमुने(Formats)
12-01-2023
IBPS-PO, LIC-AAO PRI-EXAM TRAINING 2022-23
06-01-2023
पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण-२०२३
06-01-2023