महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

सूचना फलक

Title Date Link
जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धा
१८-१२-२०२०
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना
०३-१२-२०२०
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना (धनगर समाजगट)
०३-१२-२०२०
वित्त / विधी / तंत्रज्ञान सल्लागार
०२-१२-२०२०
प्रकल्प व्यवस्थापक पोलीस
०२-१२-२०२०
पोलीस पूर्व तयारी करीता प्रशिक्षक
०३-१२-२०२०
JEE / NEET / MH-CET तयारी करीता प्रशिक्षक
०३-१२-२०२०
बोधचिन्ह आणि बोधवाक्य स्पर्धा
०१-११-२०२०
MH-CET / JEE / NEET ची नोंदणी
१६-१०-२०२०