महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

UPSC २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता सुधारित निवड यादी

For UPSC English Medium
(Sriram IAS Delhi)
For UPSC Marathi Medium
(Unique & Dnyandeep Academy Pune)

Institute wise List of Selected Candidates