महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

नायगाव येथे स्टॉल लावण्याकरिता दरपत्रक सूचना