महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

JEE/NEET/MHT-CET 2023 नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता तृटी पूर्ततेची Link

Media Gallery

Photo Gallery

Video Gallery