Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

Notice Board

Title Date Link
JEE/NEET/MHT-CET -2024 या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षणाकरिता देण्यात आलेल्या टॅब मधील MDM Software/Administrative Password काढून देण्याबाबत new
30-05-2024
भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण new
13-03-2024
भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण new
13-03-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची सहावी प्रतिक्षा यादी​ new
13-03-2024
"भटक्या जमाती - क या प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक - युवतींना लष्करातील सैनिक भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता अर्ज”​ new
13-03-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मराठी माध्यम २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पाचवी प्रतिक्षा यादीबाबत​ new
07-03-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) इंग्रजी माध्यम २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता चौथ्या प्रतिक्षा यादीबाबत new
07-03-2024
महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता रुजू झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुचना. new
06-03-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट बव क(MPSC Group B & C)२०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता विद्यार्थ्यांची पाचवी प्रतिक्षा यादी. new
06-03-2024
तक्रार निराकरणी अंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थांची यादी (UPSC - English Medium) new
06-03-2024
तक्रार निराकरणी अंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थांची यादी (MPSC)new
06-03-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) इंग्रजी माध्यम २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता तिसऱ्या प्रतिक्षा यादीबाबत new
02-03-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची पाचवी प्रतिक्षा यादी बाबत new
02-03-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मराठी माध्यम चे पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्र बदलून इंग्रजी माध्यमा करिता दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्र नेमून देणे बाबत. new
28-02-2024
MPSC, MPSC Group B & C व UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणकरिता विद्यार्थ्यांना लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत new
28-02-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) इंग्रजी माध्यम 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता दुसऱ्या प्रतिक्षा यादीबाबत new
28-02-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मराठी माध्यम 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता वाढलेल्या जांगानुसार चौथी प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत new
27-02-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) इंग्रजी माध्यम चे दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्र बदलून मराठी माध्यम पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्र नेमून देणे बाबत new
27-02-2024
JEE/NEET/MHT-CET 2025 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थ्यांची सातवी निवड यादी (मेरीटनुसार) new
27-02-2024
JEE/NEET/MHT-CET २०२५ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थ्यांची सहावी निवड यादी new
27-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ (MPSC Group B & C) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता वाढलेल्या जांगानुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची चौथी प्रतिक्षा यादी new
23-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा निवड करण्याकरिता new
23-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता चौथ्या प्रतिक्षा यादी मधील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण केंद्रात रुजू होण्याकरिता मुदतवाढ new
22-02-2024
तक्रार निवारणा अंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थाची यादी new
21-02-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) 2023-24 व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ 2023-24 विद्यार्थ्यांकरिता प्रशिक्षणाचे माध्यम व प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा निवडण्याकरिता new
21-02-2024
तक्रार निवारणा अंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थाची यादी new
21-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता वाढलेल्या जांगानुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची चौथी प्रतिक्षा यादी new
20-02-2024
UPSC (मराठी माध्यम) चे पुणे येथील प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यासाठी अर्ज सादर करणेबाबत
Updated mail id is nagpurmahajyoti0@gmail.com
तसेच vikas.mahajyoti@gmail.com वर सुद्धा शहरे करावे
new
20-02-2024
पीएचडी अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना HRA (घरभाडे भत्ता) अदा करण्याबाबत
14-02-2024
UPSC इंग्रजी २०२३-24 परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाकरीता पहिली प्रतिक्षा यादी
09-02-2024
UPSC मराठी २०२३-24 परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाकरीता तिसरी प्रतिक्षा यादी
08-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट 'ब' व 'क' २०२३-२४ या प्रशिक्षणाकरिता तिसरी प्रतिक्षा यादी
06-02-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता तिसरी प्रतिक्षा यादी
06-02-2024
JEE/NEET/MHT-CET 2025 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थ्यांची पाचवी निवड यादी (मेरीटनुसार)
19-01-2024
माहे जुलै ते डिसेंबर 2023 या सहामाही कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्याकरिता मुदतवाढ
19-01-2024
भारतीय वन सेवा (UPSC) मुख्य परीक्षा-2023 उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी अर्थ सहाय्य योजना
17-01-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे रुजू न झालेल्या सूचना (पाचवी यादी)
17-01-2024
JEE/NEET/MHT-CET २०२५ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पात्र विद्यार्थांची चौथी निवड यादी
16-01-2024
महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग व्यक्तिमत्त्व चाचणी/मुलाखत परीक्षेकरीता अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
16-01-2024
Extended Waiting List of Selected Candidate For MPSC Group B & C 2023-24
12-01-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता दुसरी प्रतिक्षा यादी
11-01-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे रुजू न झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना (चौथी यादी)
11-01-2024
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट 'ब' व 'क' २०२३-२४ या प्रशिक्षणाकरिता दुसरी प्रतिक्षा यादी
11-01-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे रूजू न झालेल्या विद्यार्थ्यांकरीता सुचना. (तिसरी यादी)
10-01-2024
केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 करिता विद्यार्थ्यांना सूचना
09-01-2024
केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 करिता विद्यार्थ्यांना सूचना
09-01-2024
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे रूजू न झालेल्या विद्यार्थ्यांकरीता सुचना
09-01-2024
संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणकरिता (मराठी माध्यम) दुसरी प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
08-01-2024
UPSC प्रशिक्षणाकरिता पात्र विध्याथ्यांसाठी माध्यम बदलाची सुविधा उपलब्ध करून देने बाबत
05-01-2024
UPSC मराठी २०२३-24 परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाकरीता प्रतिक्षा यादी
05-01-2024
विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा अंतर्गत विविध संस्थेस प्रशिक्षणाकरिता रुजू झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आधार मॅपिंगबाबत सूचना
05-01-2024
पीएचडी अधिछाञवृत्ती करिता परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थांना सूचित करण्यात येते की, आपल्या बैठक क्रमांकानुसार Admit Card डाऊनलोड करावे
04-01-2024
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०२३ च्या दि.१०.०१.२०२४ रोजी होणाऱ्या CET परिक्षेबाबत परिपत्रक
04-01-2024