Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

Registration for MH-CET/JEE/NEET

सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या JEE/MH-CET/NEET या परीक्षांच्या ऑनलाईन/ऑफलाईन पुर्वतयारी साठी इतर मागासवर्ग,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, आणि धनगर या समाज घटकातील क्रिमिलेयर गटा मध्ये नसलेल्या इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या इच्छूक व पात्र विद्यार्थ्यांनी करावयाच्या अर्जाचा नमुना.