Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग व्यक्तिमत्त्व चाचणी/मुलाखत परीक्षेकरीता अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.