Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

पीएचडी अधिछाञवृत्ती करिता परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थांना सूचित करण्यात येते की, आपल्या बैठक क्रमांकानुसार Admit Card डाऊनलोड करावे

Step 1 : खालील दिलेल्या आसन क्रमांक यादी मध्ये विद्यार्थ्यांनी आपले नाव शोधुन (Search) प्रवेश क्रमांक काढावे.

Step 2 : विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या Drive Link वर जावून आपले प्रवेश क्रमांक शोधून प्रवेश पत्र Download करुन घ्यावे.