Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधीछात्रवृत्ति 2021 व 22 च्या विद्यार्थ्यांकरीता माहे जुलै 2023 ते डिसेंबर 2023 या सहामाही कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्याकरिता सूचना