1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

Application invited for financial assistance for those who qualified for interview/personality test{UPSC(Civil Services) Exam 2020}

For any queries Contact: (MahaJyoti) +91-7066888845

महाज्योती कडून UPSC(Civil Services) च्या interview करीता अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची यादी खालील प्रमाणे आहे.