महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

UPSC प्रशिक्षणाकरिता पात्र विध्याथ्यांसाठी माध्यम बदलाची सुविधा उपलब्ध करून देने बाबत