महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

UPSC इंग्रजी २०२३-24 परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाकरीता पहिली प्रतिक्षा यादी