महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC, MPSC Group B & C व UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणकरिता विद्यार्थ्यांना लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत