महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC Group B & C 2023 -24 Group परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता