महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC Group B & C परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण या योजनेकरिता झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे उत्तर पत्रिका