महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC राज्यसेवा व गट ब व क प्रशिक्षणाकरीता संस्था निवडणेकरीता पुन्हा लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत