महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 उत्तीर्ण झालेल्या व आर्थिक सहाय्य करिता पात्र व अपात्र असलेल्या विध्यार्थांची यादी