महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 या योजनेकरिता दि. २५ व २६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या चाळणी परीक्षेचे सुधारीत उत्तर पत्रिका - 02

विद्यार्थांना काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयास उद्या दि.05/11/2023 रोजी 02 pm पर्यंत mahajyotiupsc21@gmail.com/mahajyotimpsc21@gmail.com/mahajyotingp@gmail.com या ईमेल वर कळवावे