महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

JEE/NEET/MHT-CET पूर्व प्रशिक्षण 2024 (Online)

For login click on below button.
Username and Password is your mobile number.
For more info. contact 07122870120 / 07122870121 or visit www.mahajyoti.org.in