महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

JEE/NEET/MHT-CET -2025 त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी परिपत्रक

टीप :- त्रुटी पूर्तता केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे पडताळणी करून पात्र किव्हा अपात्र ठरवले जाईल.