महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MHT-CET/JEE /NEET प्रशिक्षणार्थींना अभ्यास साहित्य पुरविण्यासाठी स्वारस्य निविदा