महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

Contact Us

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, एमए / 15/1, एस अंबाझरी आरडी, वसंत नगर, नागपूर, महाराष्ट्र 440020

  07122870120
  07122870121
  8956775376
  8956775377
  8956775378
  8956775379
  8956775380

  mahajyotingp@gmail.com
  mahajyotimpsc21@gmail.com
  mahajyotiupsc21@gmail.com
  mahajyotiskill@gmail.com

  www.mahajyoti.org.in

  [AGAL id=7087]