महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) 2023-24 व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ 2023-24 विद्यार्थ्यांकरिता प्रशिक्षणाचे माध्यम व प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा निवडण्याकरिता