महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथे रुजू न झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना (चौथी यादी)