महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मराठी माध्यम 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता वाढलेल्या जांगानुसार चौथी प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत