महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मराठी माध्यम २०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पाचवी प्रतिक्षा यादीबाबत​