महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे रूजू न झालेल्या विद्यार्थांकरिता सुचना