महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) इंग्रजी माध्यम चे दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्र बदलून मराठी माध्यम पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्र नेमून देणे बाबत