महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

मिलीटरी भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात रुजु होण्याकरीता विद्यार्थांची सुधारित यादी

विद्यार्थ्यांना काही आक्षेप असल्यास पुढील दोन दिवसात या कार्यालयास सादर करावे.