महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट 'ब' व 'क' २०२३-२४ या प्रशिक्षणाकरिता दुसरी प्रतिक्षा यादी