महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट बव क(MPSC Group B & C)२०२३-२४ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता विद्यार्थ्यांची पाचवी प्रतिक्षा यादी.