1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021

वरील नोंदणीची तारीख १५ जुन २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे.
For any queries Contact: (MahaJyoti) +91-7066888845