महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन (MJPRF) वर्ष २०२३ करिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा घेण्याबाबत परिपत्रक