महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाज्योती संस्थेद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या विविध पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांचा जिल्हा निवड करणेबाबत