महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या MPSC व्यक्तीमत्व चाचणी अर्थ सहाय्य योजनेकरीता पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी