महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC Maharashtra Gazetted Combined Civil Services Exam २०२३ मुख्य परीक्षेच्या अर्थसहाय्य योजनेकरीता पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी