महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या MBA CAT/CMAT-CET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण- 2023 योजनेतंर्गत घेण्यात आलेल्या दि.01/10/2023 रोजीच्या चाळणी परीक्षेचा निकाल