महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

अर्ज करण्याकरिता सुधारित अंतिम दिनांक १०/०४/२०२४ पर्यंत आहे.