महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत