महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

दिनांक २५ ऑक्टोबर व २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी होणाऱ्या महाज्योतीमार्फत होणाऱ्या छाननी परीक्षाकरिता येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना