महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधीछात्रवृत्ति 2021 व 22 च्या विद्यार्थ्यांकरीता माहे जुलै 2023 ते डिसेंबर 2023 या सहामाही कालावधीतील संशोधन प्रगती अहवाल सादर करण्याकरिता सूचना