महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

अधिछात्रवृत्ती मध्ये निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांकरिता अहवाल नमुने(Formats)