1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC मध्ये login करतांना किंवा कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास या दोन नंबरवर कॉल करावे.

1) 8055997434
2) 8237251250

Media Gallery

Photo Gallery

Video Gallery