महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

JEE/NEET/MHT-CET -2024 या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षणाकरिता देण्यात आलेल्या टॅब मधील MDM Software/Administrative Password काढून देण्याबाबत.