महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

यु.पी.एस.सी २०२३ करिता दिल्ली येथे परीक्षा केंद्र निवड करणेबाबत