महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट "ब" व "क" २०२३-२४ प्रशिक्षण तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) प्रशिक्षण २०२३-२४ करिता प्रतिक्षा यादी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट "ब" व "क" २०२३-२४

Category Wise

Institute Wise

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) प्रशिक्षण २०२३-२४

Category Wise

Institute Wise