महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

भारतीय वन सेवा (UPSC) मुख्य परीक्षा-2023 उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी अर्थ सहाय्य योजना