महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

पोलिस भरती 2023 परीक्षेसाठी सूचना व पात्र विद्यार्थ्यांची यादी