1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

निविदा

शीर्षक तारीख        लिंक
BID Proposal(Communication channel & Social Media)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (MPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (UPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
प्रस्ताव (कुशल विकास प्रशिक्षण)
०३-०३-२०२१
BID Proposal(Communication channel & Social Media)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (MPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (UPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
प्रस्ताव (कुशल विकास प्रशिक्षण)
०३-०३-२०२१
BID Proposal(Communication channel & Social Media)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (MPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (UPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
प्रस्ताव (कुशल विकास प्रशिक्षण)
०३-०३-२०२१
BID Proposal(Communication channel & Social Media)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (MPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
Invitation of Expression of Interest (UPSC Coaching)
०६-०३-२०२१
प्रस्ताव (कुशल विकास प्रशिक्षण)
०३-०३-२०२१